andisheh
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه
دبیرستان پسرانه غیردولتی اندیشه

تشویقات دانش آموزی


در اجرای بسته تشویقات دانش آموزان خودباور دبیرستان اندیشه موضوع بروشور برنامه ها و چالش ها که بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تنظیم گردیده بود تعداد کثیری از دانش آموزان مدرسه در زمینه های  علمی و درسی ، مسابقات قرآن ، عترت و نماز و امور فرهنگی ، هنری و ورزشی، جوایز و نشان های علمی و درسی ، تربیتی و شخصیتی را طی مراسمی در روز بیستم فروردین ماه 1402 از مدرسه دریافت نمودند.