andisheh
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه
دبیرستان پسرانه غیردولتی اندیشه

هدایت تحصیلی پایه نهم اسفند 1401


با استعانت از خداوند متعال برنامه توجیهی فرایند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته روز چهار شنبه سوم اسفند ماه 1401 در محل مدرسه برای دانش آموزان پایه نهم تشکیل گردید .ابتدا گامهای هفت گانه هدایت تحصیلی برای دانش آموزان توضیح داده شد سپس راهنماییهای لازم در مورد اجرای آزمون های مشاوره ای ( رغبت و توانایی ) در سامانه  my.medu . ir ارائه گردید.