andisheh
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه
دبیرستان پسرانه غیردولتی اندیشه

اجرای طرح مدام دوشنبه 17 بهمن ماه


با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تعالی مدیریت  مبنی بر مشارکت دانش آموزان در امورات مدرسه ( اجرای طرح مدام )  برنامه ای با تصویب شورای مدرسه و با همکاری کلیه دبیران محترم در روز هفدهم بهمن ماه 1401 به اجرا در آمد ، و دانش آموزان برگزیده با آمادگی قبلی در اداره کرد امورات مدرسه و کلاسهای درسی مشارکت نمودند.